За проекта

Съвместни действия на социалните партньори за адаптиране на работната среда към специфичните възрастови потребности на различните генерации, с цел насърчаване на по-дълъг трудов живот и способност за работа

Национална кръгла маса - 14 май 2020

Подходи за осигуряване на работна среда, съобразена със специфичните възрастови потребности на различните поколения работна сила и насърчаване на по-дълъг трудов живот и способност за работа

Бенефициент

Бенефициент по Проекта е
Българска стопанска камара - съюз на българския бизнес.
Проектът се изпълнява в партньорство с Конфедерация на независимите синдикати в България и браншови работодателски организации.

Вдъхновени от опита: По-дълго заедно - път към успех

Национална кръгла маса - 14 май 2020

Националната кръгла маса на тема "Подходи за осигуряване на работна среда, съобразена със специфичните възрастови потребности на различните поколения работна сила и насърчаване на по-дълъг трудов живот и способност за работа" има за цел да сподели и разпространи резултатите и изводите от направените проучвания по дейност 1 от проекта, да отрази мнението, идеите на заинтересованите страни (вкл. на социалните партньори) за повишаване осведомеността и ангажираността на целевите групи към целите на проекта.

В националната кръгла маса ще вземат участие представители на ръководствата на държавни институции: МТСП, МОН, МЗ, АЗ, НСИ; НОИ, НАП, НЗОК; представители на ръководствата на национално представителните организации на работодателите и на работниците и служителите – АИКБ, КРИБ, БТПП, ССИ, КНСБ, КТ „Подкрепа“; научни изследователи в областта на активното стареене и поколенческите различия; членове на ръководствата на 10-те браншови работодателски организации – участващи в проекта; работодатели и мениджъри човешки ресурси от предприятия; членове на ръководствата на браншови организации на работниците и служителите и др.

Национална кръгла маса има за цел да генерира идеи и предложения разработването и прилагането на ефективни мерки и механизми за:

  • справяне с предизвикателствата на пазара на труда, произтичащи от демографската криза;
  • оптимизиране на възможностите за работа на всички възрастови групи работна сила;
  • осигуряване и поддържане на продуктивни и здравословни работни условия, съобразени със специфичните възрастови потребности на различните генерации работна сила и насърчаващи по-дълъг трудов живот и способност за работа;
  • подобряване на взаимното разбирателство, подкрепа на сътрудничеството и солидарността между поколенията на работното място;
  • усъвършенстване на социалния диалог, колективното договаряне, представителството и защитата на специфичните възрастови потребности и интереси на работната сила

Международен опит

Изследване на международни практики и опит в междугенерационния подход и насърчаването на по-дълъг трудов живот и способност за работа
Международен опит

Демография на работната сила

Изследване и стратегическа оценка на регионалната демография на работната сила в България по сектори
Демография на работната сила

Поколенчески профили

Заключителен аналитичен доклад за изследване на поколенческите характеристики на работната сила в България
Поколенчески профили

Хронични заболявания и работна среда

Проучване за специфичните потребности за нови политики и подходи за адаптиране на работната среда за осигуряване на по-дълъг трудов живот и способност на работа на хора с хронични заболявания
Хронични заболявания и работна среда

100

Предприятия в 10 икономически сектора

690

Изследвани лица

6

Иновативни инструменти и модели

2000

Консултирани заети лица

Новини

Новини и събития

04.10.2021
125 участници от 37 предприятия се обучаваха как да прилагат междупоколенческия подход
10.06.2021
15 юни 2021: Безплатен уебинар “Адаптиране на работните места за хора с хипертония, диабет и ХОББ”
14.05.2020
БСК стартира информационен интернет портал за насърчаване на по-дългия трудов живот